اشتراط رضایت دختر بالغة باکره در صحّت ازدواج در فقه و قانون احوال شخصیه کردستان

د. یونس سعید حسین

Abstract


چكيده

 از ازدواج به عنوان مهم‌ترين و اساسي‌ترين تصميم و عقد در زندگي هر انسانی یاد شده است. بي‌تردید رضايت زوجين، به ویژه زوجه در این امر مهم  ضروريست. نوشتار حاضر،  كه به روش تحليلي ـ توصيفي تهیه و تدوين شده، جستاری است که ضمن بیان دیدگاه های  فقها و حقوقدانان اثبات می کند،  شريعت اسلام رضايت دختر باكرة بالغه را اساس صحت عقد ازدواج برشمرده و بدان ارج نهاده است. از این رو جهت ابراز وتعبیر ارادۀ وی قوانینی مقرر داشته که از سویی بیانگر اهمیت موضوع و از دیگر سو در پی ضابطه مند  کردن این مهم است.

در فقه و قوانین مدون، سه ابزار اساسي جهت ابراز ارادۀ دختر باکره مطرح شده است.  فقها و حقوقدانان اتفاق‌نظر دارند كه (لفظ) رساترين وسيله جهت ابراز اراده است. افعالی مانند خنده و ابراز سرور مي‌توانند بيانگر رضايت دختر باشند، سكوت دختر بالغه نيز به دليل شرم و حياي وی می تواند ابزاري جهت تعبير از اراده‌اش باشد؛ چه در صورت عدم پذیرش آن به عنوان تعبیر از اراده مصالح مطلوب عقد مذکور از بین رفته، موجب ضرر و زیان دختر خواهد شد که عرف نیز مؤید همین ادعاست. ضمن  اين که چنین حکمی با تغيير عرف و زمان متغیر می شود. در عصر كنوني در پاره ای موارد به دليل صاحب‌نظر بودن دختران، دخالت مستقل در امور زندگيشان و  کمرنگ شدن  شرم و حیای سابق، مانعی دال بر عدم ابراز صريح اراده‌شان وجود ندارد، از این رو با وجود چنین شرایط و قرائنی، سکوت را نمی توان تعبیر از اراده و رضایت قلمداد کرد.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Department of Scientific Publication Office:  The Central Library of Salahaddin University-Erbil, Kirkuk Road, Erbil, Kurdistan, Iraq. Phone:+964 (0)66 2580274, email: zanco.humanity@su.edu.krd. www.su.edu.krd, www.zancojournals.su.edu.krd 

Copyright and Reprint Permission: It is the policy of ZANCO to own the copyright to the technical contributions it publishes and to facilitate the appropriate reuse of this material by others. Photocopying is permitted with credit to the source for individuals for individual use. All ZANCO Journals are Open Access Journals.

Copyright © 2015 . All Rights Reserved. Salahaddin University - Erbil